Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je predmet ugovora iznajmljivanje motornog vozlia.

Najmodavac daje, a korisnik prima, u stanju viđenom u momentu zaključenja ugovora, putničko motorno vozilo, vlasništvo najmodavca.

Sasatvni dio Ugovora je Zapisnik o primopredaji motornog vozila.

Ugovorom se ugovara da je korisnik jedina ovlaštena osoba koja će koristiti osobni automobil iz člana 2. ovog ugovora koji je u vlasništvu najmodavca, za vrijeme trajanja najma.
Korisnik se obvezuje da će osobni automobil koji je predmet najma koristiti u skladu sa zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
Korisnik se obvezuje da će osobno vozilo koje je predmet najma koristiti samo za svoje vlastite potrebe, i obavezuje se da neće dati u nojam trećim licima.

Korisnik je punoljetna osoba i posjeduje važeću vozačku dozvolu

Osobni automobil iz člana 2., se iznajmljuje korisniku na vrijeme od ugovoren broj dana sa početkom najma, od dana zaključivanja ovog ugovora.
Osobni automobil iz člana 2., se predaje korisniku najma u prostorijama, tj. parkiralištu koje koristi najmodavac.

Najamnina za osobno motorno vozilo iz člana 2., iznosi dogovoren po danu najma.
Korisnik se obvezuje platiti polog u iznosu od najmanje 50% ukupne cijene najma, s obzirom na ukupno vrijeme najma navedeno u članu 5. ovog ugovora.

Korisniku je vozilo predano u voznom tj. ispravnom stanju zajedno sa svom potrebnom opremom i dijelovima. Korisniku je predano osobno motorno vozilo sa punim rezervoarom goriva. Korisnik je prilikom preuzimanja osobnog motornog vozila iz člana 2. ovog ugovora, pregledao navedeno motorno vozilo, radi utvrđivanja općeg stanja kao i prisutne opreme i dijelova osobnog motornog vozila. Sve prigovore na stanje motornog vozila kao i na stanje opreme tj. dijelova, korisnik je obvezan odmah prijaviti najmodavcu, o čemu će se napisati izvještaj o motornom vozilu, koji će biti dodatak ovom ugovoru.

U slučaju da su uočene promjene na stanju motornog vozila, kao i na stanju opreme tj. dijelova, a koje nisu evidentirane u izvještaj o motornom vozilu, a koji je dodatak ovom ugovoru, niti su prijavljene najmodavcu od strane korisnika, prilikom preuzimanja od strane korisnika motornog vozila iz člana 2., a koje je predmet ovog ugovora, teret za nastale promjene i štetu snosi korisnik ovog motornog vozila koje predmet najma.

Korisnik se obvezuje da neće:

  1. koristiti predmet najma radi obavljanja bilo kakvih radnji koje bi se mogle okarakterizirati kao radnje u suprotnosti sa važečim zakonima, čije kršenje predstavlja krivično djelo,
  2. koristiti predmet najma pod utjecajem alkohola i/ili narkotika te bilo kojih drugih stvari koje smanjuju motoričke sposobnosti i sposobnosti upravljanja motornim vozilom,
  3. pušiti duhanske i/ili bilo koje druge proizvode u unutrašnjosti motornog vozila,
  4. koristiti predmet najma za sudjelovanje u natjecanjima ili rally utrkama,
  5. koristiti predmet najma za prijevoz predmeta, materijala ili drugih stvari koje bi mogle oštetiti osobno vozilo na bilo koji način, i promjeniti njegovu namjenu,
  6. koristiti predmet najma za vuču drugih vozila,
  7. koristiti predmet najma za plaćeni prijevoz putnika i robe,
  8. koristiti predmet najma dalje u podnajam trećim osobama.

Korisnik ne može otuđiti osobno vozilo koje je predmet najma ili bilo koji dio navedenog vozila. U slučaju takvih radnji podnijeće se krivična prijava nadležnim organima zaduženim za provođenje zakona.

1) Za vrijeme trajanja najma korisnik je obvezan se brinuti o motornom vozilu, kao i poduzimati sve potrebne radnje radi osiguranja tehničke ispravnosti samoga osobnog motornog vozila.

(2) Korisnik je odgovoran za svu štetu koja nastane nepoduzimanjem radnji iz prethodnog stavka.

Korisnik snosi sve troškove koji su nastali normalnom upotrebom predmeta najma kao što su: saobračajni prekršaji, naknade za parkiranje i/ili garažiranje osobnog motornog vozila, naknade za upotrebu autocesta, troškovi goriva i drugi slični troškovi.

(1) Korisnik se obvezuje vratiti osobno motorno vozilo zajedno sa svom opremom i dijelovima, te u istom stanju u kojem ga je i zaprimio.

(2) Korisnik mora vratiti osobni automobil sa punim rezervoarom goriva.
(3) Ugovoreno mjesto vraćanja motornog vozila su prostorije tj. parkiralište najmodavca.
Tačno vrijeme (sat) vračanja automobila na dan prestanka najma će biti kasnije određeno dogovorom između korisnika i iznajmljivača, i bit će unijeto u izvještaj o motornom vozilu.

(4) U slučaju ne vraćanja motornog vozila u vrijeme koje je navedeno u izvještaju o motornom vozilu, korisnik će se uračunati kao dodatni najamni dan, koji korisnik će biti obavezan platiti najmodavcu.

Svako oštećenje ili promjena stanja osobnog motornog vozila koje je nastalo tijekom trajanja najma, korisnik je obvezan naznačiti tj. informirati najmodavca, prilikom vraćanja samog vozila.
Ukoliko je oštećenje takve prirode da utječe na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja istog, korisnik je obvezan odmah informirati najmodavac neposredno nakon nastanka ili saznanja takve štete.
Korisnik je dužan bez odgode informirati najmodavca i u slučaju kada predmetu najma prijeti nastanak štete koja bi utjecala na tehničku ispravnost motornog vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja.
U slučaju nastanka štete za koju je bilo potrebno informirati nadležne organe, a korisnik je to propustio učiniti, troškove štete snosi sami korisnik.
Korisnik snosi i troškove prema trećim osobama u slučaju da su nastale nepravilnom upotrebom predmeta najma od strane korisnika.

Korisnik se obvezuje da će snositi troškove čišćenja automobila ukoliko se u trenutku vračanja utvrdi da je spoljašnjost i/ili unutrašnjost vozila posebno prljava (prljavština ili neugodni mirisi koji nisu mogli nastati normalnom upotrebom predmeta najma).

Ukoliko korisnik izgubi ključeve motornog vozila koje je predmet najma, on se obvezuje nadoknaditi štetu u iznosu od 500 KM.

Najam osobnog motornog vozila se može produžiti najkasnije 24 sata prije isteka roka iz članka 5 ovog ugovora. O tome se sastavlja i pravi novi izvještaj o motornom vozilu, u kojem se unose i popunjavaju generalije, a čini sastavni dio ovog ugovora. Ukoliko korisnik prekorači rok vračanja motornog vozila, a da pri tom nije obavijestio i/ili se dogovorio sa iznajmljivačem o produženju najma, osobno motorno vozilo iz člana 2., koji je predmet najma, će se smatrati ukradenim pri čemu najmodavac ima pravo na sve postupke koje mu omogućuje zakon.

Najmodavac nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom ili oštećenjem imovine korisnika koja se nalazi u vozilu za vrijeme trajanja najma i nakon završetka najma.

Osobno motorno vozilo iz člana 2. je osigurano za slučaj štete prouzrokovane trećim osobama.
Osiguravajuće društvo pokriva štetu koju prouzrokuje predmet najma do visine po zakonu osigurane svote.
Korisnik plaća najmodavcu dodatno osiguranje vozila za slučaj prometne nesreće i krađe vozila u iznosu od 50 KM, prilikom preuzimanja motornog vozila.

Najmodavac ima pravo uvida u stanje osobnog motornog vozila za vrijeme trajanja samog najma.

Najmodavac pridržava pravo motorno vozilo oduzeti, bez prethodne obavijesti i o trošku korisnika, ukoliko se osobno motorno vozilo koristi protivno ugovorenim uvjetima ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.

Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Ugovor je napravljen u 2 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.